GCR App Stone
GCR App Stone GCR CH Play

Gem Stones

Gcr.edu.vn
Cân tỷ trọng ngọc học

Tỷ trọng – Specific Density

Tỷ trọng – Specific Density Tỷ trọng là đại lượng thứ nguyên, bằng tỷ số giữa trọng lượng của vật với trọng lượng của một “Tỷ trọng – Specific Density”

Khúc xạ kế ngọc học

Khúc xạ kế ngọc học

Khúc xạ kế ngọc học Khúc xạ kế ngọc học là thiết bị chủ yếu để xác định lượng các giá trị chiết suất, lưỡng “Khúc xạ kế ngọc học”

did something